Una experiència docent amb infants autistes. Una experiència de relació (Una aplicació de la psicoanàlisi) (Pilar Vilagut Macià). 

Resumen:Des de la pràctica docent, a partir d’algunes de les conductes que manifesten els infants autistes, i sota una visió relacional i psicodinàmica, l’autora ens apropa a la comprensió del “mon” autista i ens ofereix propostes d’intervenció útils tant en el marc de l’escola especial o ordinària, como en un enquadrament de psicoteràpia. Crear un context intersubjectiu que ofereixi un clima de seguretat, afavorint el desplegament dels afectes a partir de la subjectivitat del docent activarà el vincle entre ambdós. Crear contexts interactius “estar amb”, organitzar las sensacions que reben, la contenció emocional davant la manca de capacitat reguladora de la seva experiència afectiva, activaran el self del infant ajudant-lo en la seva vinculació amb l’entorn, en el re-coneixement de les seves emocions i en la incorporació de nous aprenentatges. La confiança, la perseverança, la fermesa, i la comprensió que estem davant d’un procés gradual i lent, són algunes de las "eines" que proposa per promoure el canvi en aquests infants especials.

Palabras clave: Sensacions, Autisme, Context Intersubjectiu, Vincle, Contexts Interactius “Estar Amb”, Contenció Emocional.

Abstract:Within the context of the educational practice and considering some behaviour in autistic children, the author of the paper approaches us, under a relational and psychodynamic perspective, to the comprehension of the “autistic world”. She offers us useful therapeutic proposals in special and ordinary school as much as in psychotherapeutic setting. When we create an intersubjective context offering a safety atmosphere, favouring the development of the affects from teacher’s subjectivity, we activate the link between both. Interactive contexts- “being with”-, organization of sensations and emotional contention in front of the lack of regulating capacity for affective experience, will activate child’s self and help him to link with his environment, to recognize his emotions and to incorporate new training. When we deal with such a gradual and slow process, confidence, perseverance, firmness and understanding are essential tools to promote changes in these special pupils.

English Title: A teaching experience with autistic children. A relationship experience (An application of psychoanalysis).

Keywords: Autism, intersubjective context, link, interactive contexts “being with”, sensations, emotional contention.

Referencia:

Vilagut Macià, Pilar. (2007). Una experiència docent amb infants autistes. Una experiència de relació (Una aplicació de la psicoanàlisi). Clínica e Investigación Relacional, 1 (2): 448-466. [ISSN 1988-2939] [http: www.psicoterapiarelacional.es/portal/]].

Descargas:

Puntuación

Article Rating

Comentarios

Todavía no hay comentarios, sea el primero en enviar uno.

Enviar comentario

Nombre (obligatorio)

Email (obligatorio)

Sitio web

Imagen CAPTCHA
Escriba el código mostrado más arriba: